Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.stollido.com

obowiązuje od dnia 01.09.2022 r.
Sklep internetowy www.stollido.com jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe „Stollido” Lidia i Stanisław Kulejewscy Spółka Jawna z siedzibą w Pankach
(42-140) ul. Powstańców Śląskich 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335326, posiadająca numer NIP 5742033807, REGON:
241288595.
§ 1. Definicje

1. Indywidualne konto Klienta – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.stollido.com, dające
możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz
brania udziałów w konkursach dla Klientów, do korzystania którego niezbędne jest zarejestrowanie
się w Sklepie Internetowym oraz ustanowienie unikatowego loginu i hasła.
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność
prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego w tym dokonująca za jego pośrednictwem zakupów
Towarów.
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym
w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie
z art. 22(1) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
5. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.stollido.com, w której widoczne są wybrane
przez Klienta Towary do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych
Zamówienia;
6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów sklepu
Internetowego;
7. RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.stollido.com za
pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży produktów oferowanych przez
Sprzedawcę;
9. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Stollido” Lidia i Stanisław
Kulejewscy Spółka Jawna z siedzibą w Pankach (42-140) ul. Powstańców Śląskich 50, wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000335326, posiadająca numer NIP 5742033807, REGON: 241288595;
10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(tj. Dz.U.2017.683);
12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017.1219)
13. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem,
o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Indywidualnego konta Klienta w ramach
Sklepu Internetowego;
b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach
Sklepu Internetowego
d. uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania
reklamacji,
3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające
pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
5. Informacja o cenie podawana na stronie www.stollido.com ma charakter wiążący od momentu
otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, wygenerowanej przez system informatyczny
Sprzedawcy, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
6. Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczyć wszystkie zakupione towary w postaci wolnej od wad,
w zakresie którym to podlega odpowiedzialności prawnej za jakość świadczenia.
7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego
oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest:
a. korzystanie z urządzenia końcowego posiadającego dostęp do sieci Internet oraz
wyposażonego w przeglądarkę internetową typu: Google Chrome, Internet Explorer lub
inna o takich samych parametrach technicznych i właściwościach;
b. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
8. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie
zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe
jest po zarejestrowaniu Indywidulanego konta Klienta się zgodnie z postanowieniami §3
Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających
realizację zamówienia bez rejestracji.
9. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem
Przelewy24 (PayPro S.A.) z siedzibą w 60-198 Poznań ul. Pastelowa 8, na podstawie regulaminu
dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin
§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym
Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki
internetowej (tzw. cookies) w celach statystycznych oraz aby zapewnić jak najwyższej jakości usług.
W dowolnym czasie Klient może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała
takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików
cookie może wiązać się z wystąpieniem trudności przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego.
Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie
na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym
urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce ochrony informacji.
2. Każdorazowe rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym samo
przeglądanie oferowanych Towarów, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu,
Polityki ochrony informacji i Polityki Cookies.
3. Każdorazowe zamówienie Towarów w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją
warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu
i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych
dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego
4. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.stollido.com należy wypełnić formularz
rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, indywidualne hasło oraz datę urodzenia,
a także zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.
5. Rejestracja w Sklepie Internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności są bezpłatne.
6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu
danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
7. Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz
nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła
mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie
niezwłocznie Sklep Internetowy.
8. Wszelkie Towary zamówione za pośrednictwem Indywidualnego konta Klienta uważa się za
zamówione przez Klienta będącego jego posiadaczem.
9. Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Sklepu Internetowego
www.stollido.com (w tym od zapłaty), w przypadku kiedy do Zamówienia dojdzie
z wykorzystaniem Indywidualnego konta Klienta.
10. W celu wyrejestrowania się ze Sklepu Internetowego Klient winien wysłać wiadomość elektroniczną
z prośbą o wyrejestrowanie na adres sklep@stollido.com.
11. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również
może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient
działa w ramach Sklepu Internetowego w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, prawa i dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia
niniejszego Regulaminu, a także gdy Klient co najmniej dwukrotnie nie odebrał zamówionego
Towaru.
12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie dokona
powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
13. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu
e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą
zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce Profil.
14. Klient, który zarejestrował Indywidualne konto Klienta, może korzystać ze wszystkich dostępnych
funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na Towary dostępne
w asortymencie Sklepu Internetowego oraz zamieszczać opinie, recenzje na temat Towarów, które
nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw i dóbr
osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia
społecznego Sprzedawca uznaje aktywności Klienta niezgodne z charakterem funkcjonalności
Sklepu Internetowego, w której zostały zamieszczone, wypowiedzi nie merytoryczne lub nie na
temat, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym
w postaci linków do innych stron www).
15. Klient z momentem zamieszczenia danej opinii, recenzji na temat Towaru:
a. oświadcza, iż władny jest zamieścić daną opinię, recenzję Towaru w Sklepie Internetowym,
w tym udostępnić ją nieograniczonemu kręgowi osób;
b. oświadcza, iż dana opinia, recenzja Towaru nie narusza powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, praw i dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
c. zamieszczając daną opinię, recenzję Towaru w Sklepie Internetowym (w tym
w szczególności zdjęcia jeżeli taka funkcjonalność jest możliwa), udziela Sprzedawcy licencji
na korzystanie z nich na zasadach określonych w ust. 17 poniżej;
16. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy nie stanowi narzędzia dedykowanego do
utrwalania i przechowywania danej opinii, recenzji Towaru. W związku z tym Sprzedawca nie
gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta recenzje, opinie Towaru będą stale dostępne na stronach
internetowych Sklepu Internetowego.
17. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 15 lit. c powyżej, obejmuje
uprawnienie Sprzedawcy do korzystania z opinii, recenzji Towaru w działalności Sklepu
Internetowego, a w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego
Sprzedawcy bez ograniczeń czasowych, a także do trwałego lub czasowego zwielokrotniania opinii,
recenzji Towarów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich
rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy,
a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania
i udostępnienia danych opinii, recenzji Towarów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla
celów działalności marketingowej Sprzedawcy lub produktów prezentowanych
w Sklepie Internetowym. Udzielona Sprzedawcy licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania
z opinii, recenzji Towaru w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Sprzedawca jest
również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom z nim współpracującym. Klientowi z tytułu
udzielenia Sprzedawcy powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie
z opinii, recenzji Towarów następuje z uwzględnieniem autorskich praw osobistych Klienta, w tym
z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicku wybranego przy rejestracji w Sklepie
Internetowym).
18. Sprzedawca nie jest zobowiązany do sprawdzania opinii, recenzji Towarów zamieszczanych
w Sklepie Internetowym. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej
wiadomości o tym, że dany Klient umieszczając daną opinię, recenzję Towaru narusza powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub niniejszy
Regulamin, to niezwłocznie podejmie stosowne działania prowadzące do uniemożliwienia dostępu
pozostałym Klientom do tego rodzaju wypowiedzi.
§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez utworzenie Indywidualnego Konta Klienta, bądź bez jego
tworzenia, ale z koniecznością wpisania niezbędnych danych osobowych umożliwiających
dostarczenie Towaru do Klienta.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub
usuwanie z Koszyka.
3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu
Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie Sklepu internetowego wyświetli
się odpowiedni komunikat.
4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Płacę” – Klient ma możliwość
modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
5. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej
jednym zamówieniem.
6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych,
wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
7. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje stanowiące jego istotne
elementy:
a. rodzaj zamówionych Towarów, w tym ilość sztuk,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
c. wybranego sposobu dostawy,
d. kosztów dostawy,
e. wybranej metody płatności,
f. wybranego adresu dostawy.
8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy
sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej
wskazanej przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta albo podczas składania Zamówienia,
zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail
zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, o której mowa
w ust. 9 niniejszego paragrafu.
11. W razie braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta
z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość
e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta albo
przy składaniu Zamówienia lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta,
w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca przekaże Klientowi
informację o zaistniałej sytuacji w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej
wskazanej przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta oraz zaproponuje zmianę lub anulację
zamówienia w całości albo w części. W razie braku jednoznacznej odpowiedzi Klienta na
zaproponowane przez Sprzedawcę rozwiązanie zaistniałej sytuacji Sprzedawca zrealizuje
zamówienie w zakresie posiadanych możliwości. Jeżeli Klient opłacił zamówienie z góry, to cena za
część niezrealizowanego zamówienia zostanie zwrócona Klientowi na zasadach opisanych
w Regulaminie.
§ 5. Sposób i warunki dostawy Towaru
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej oraz EOG i odbywa się pod
adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych w Sklepie Internetowym Towarów, realizowana jest za pośrednictwem:
a. Transport własny Sprzedawcy,
b. DHL, DPD, BPS przesyłka kurierska zwykła i pobraniowa,
c. SCHENKER przesyłka paletowa,
d. Odbiór osobisty.
3. Dostawa realizowana jest zgodnie z regulaminami świadczenia usług InPost i Poczty Polskiej, na
zasadach tam wskazanych.
4. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego Towaru, Sprzedawca zwraca otrzymane od
Klienta płatności (o których mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu) z potrąceniem kosztów zwrotu
nieodebranego Towaru.
5. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia
w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
§ 6. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości
stawki). Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od sposobu dostarczenia Towaru do
Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy
Towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy)
wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta, a także
w wiadomości e-mail z podsumowaniem Zamówienia.
2. Formy płatności:
a. pobranie (płatność przy odbiorze),
b. przelew bankowy,
c. Przelewy24.pl:
− szybki przelew
− płatność kartą kredytową
− PayPal
− BLIK
− RATY
3. Dane do przelewu:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STOLLIDO Lidia i Stanisław Kulejewscy Sp.J.
42-140 Panki, ul. Powstańców Śląskich 50
Nr konta: 43 8248 1012 2002 0133 0427 0002
SWIFT: POLUPLPR
4. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni zostanie automatycznie anulowane co równoznaczne
będzie z odstąpieniem Sprzedawcy od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W razie anulowania
zamówienia Klientowi nie będzie przysługiwać żądanie wydania Towaru objętego anulowanym
zamówieniem.
5. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
6. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego lub od innego
podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do
otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym.
7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać
z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz
innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności
kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.
§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Każdemu Klientowi będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Sklepu Internetowego
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia kupionego
Towaru, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta. W razie realizacji
Zamówienia częściami termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży biegnie od daty otrzymania
przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia.
2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;
c. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;(stosownie do treści art. 38
Ustawy o prawach konsumenta).
d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy wyprodukowane na indywidualne zamówienie
klienta.
3. Uprawnieniu odstąpienia od umowy nie podlegają zakupione przez Kupującego materace, które
zostały pozbawione przez Kupującego zapieczętowanego opakowania, zgodnie z art. 38 pkt 5
Ustawy o Prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).
4. Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest zachowany w przypadku nadania oświadczenia
przesyłką pocztową na adres Sklepu Internetowego ujawniony powyżej w Regulaminie.
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie. Konsument może
skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu, co jednak nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od
Konsumenta płatności, za wyjątkiem poniesionych już kosztów dostawy, niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie
przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku
Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru objętego
Umową sprzedaży od której Klient odstąpił lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania na
adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru na adres Sprzedawcy są w całości pokrywane przez Klienta,
który ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia,
w którym odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
9. Sprzedawca nie będzie odbierać kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie
odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
§ 8. Reklamacje
1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu
Internetowego, należy kierować na adres: Sprzedawcy, ul. Powstańców Śląskich 50, 42-140 Panki.
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej
otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie
reklamacja zostanie rozpatrzona.
2. Przez wadę należy rozumieć wadę fizyczną lub prawną, gdzie wada fizyczna stanowi niezgodność
dostarczonych Towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi
3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar wraz
z dowodem jego zakupu Sprzedawcy oraz opisem wady.
4. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje
Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa
odnośnie rękojmi.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni
produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana
produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 9. Promocje
1. Na stronie Sklepu Internetowego mogą zostać umieszczone informacje o promocjach (zwanych
dalej „Promocjami”). Sprzedawca wyróżnia następujące rodzaje Promocji:
b. promocje na produkty – obniżające cenę Towaru zgodnie z rabatem kwotowym lub
procentowym, określonym każdorazowo przy opisie Towaru;
c. promocje na wartość Towaru – obniżające cenę Koszyka zawierającego Towary objęte
promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po ich dodaniu do
Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie
Promocji lub w newsletterze;
d. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych Towarówobjętych Promocją
Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy z nich. Promocja obejmuje
wszystkie Towary wskazane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;
e. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na stronie Towaru) zestawu promocyjnego,
składającego się przynajmniej z dwóch Towarów zamieszczonych w promocyjnym
opakowaniu, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu
z wyjątkiem najdroższego z nich.
2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego przy składaniu zamówienia.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej
promocji będzie stanowił inaczej.
4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego
podziału.
5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące
w ich skład zostaną skompletowane.
6. W przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub
zestawu promocyjnego, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie
informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu lub przy rejestracji Indywidualnego konta
Klienta.
7. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia
zawarte w niniejszym paragrafie.
§ 10 Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego
przy rejestracji Indywidualnego konta Klienta lub podczas składania zamówienia bez rejestracji,
w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania w nim zakupów.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie
przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwi Sprzedawcy świadczenie usług drogą
elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, a Przedsiębiorstwo Produkcyjno-UsługowoHandlowe „Stollido” Lidia i Stanisław Kulejewscy Spółka Jawna z siedzibą w Pankach
(42-140) ul. Powstańców Śląskich 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335326, posiadająca numer NIP
5742033807, REGON: 241288595.
4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania
z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów objętych zamówieniami Klienta, , również
w celach marketingowych jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w tym w szczególności w celu
przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane
osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez
zgłoszenie do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@stollido.com.
6. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w związku z zamieszczaniem opinii, recenzji
Produktów w Sklepie internetowym stosownie do treści § 3 Regulaminu, oznacza wyrażenie zgody
na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
7. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujęte w Polityce
ochrony informacji udostępnionej na stronie Sklepu internetowego.
9. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych
drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu podczas rejestracji
Indywidualnego konta Klienta lub w późniejszym terminie w odpowiedniej zakładce na stronie
Sklepu internetowego. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient przez nieograniczony czas
otrzymywać będzie cyklicznie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn
informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane
przez Sprzedawcę.
10. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie,
poprzez odznaczenie stosownego pola opcjach posiadanego Indywidualnego konta Klienta
(odnośnik Newsletter) lub przesyłając Sprzedawcy odpowiednią informację na adres e-mail
sklep@stollido.com .
§ 11 Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Sprzedawca oświadcza, że Sklep Internetowy nie uczestniczy w systemie pozasądowego rozwiazywania
sporów konsumenckich, wprowadzonym ustawą z dnia z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
§ 12. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje
poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym
Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie
RODO dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.stollido.com. Klient ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.

Stollidoregulamin sklep internetowy 25.20.2022 (003)

Scroll To Top

Mój koszyk

Close

Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy

Logowanie i rejestracja